Ontslagprocedures

Ontslagprocedures

Twee ontslagprocedures

Uw werkgever kan twee verschillende procedures volgen indien hij u wil ontslaan. Hij kan een ontslagvergunning aanvragen bij UWV Werkbedrijf. Daarnaast kan hij ontbinding van uw arbeidsovereenkomst vragen bij de kantonrechter. In beide procedures dient uw werkgever goed te onderbouwen waarom hij tot ontslag wil overgaan.

Kantonrechter en ontslag

De snelste manier om tot een ontslag te komen is door een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter.  Dit is de procedure die het meest gevoerd wordt. De rechter beoordeelt of uw werkgever voldoende heeft onderbouwd dat de arbeidsovereenkomst tot een einde moet komen. Als de kantonrechter van mening is dat de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden komt de vraag aan de orde of aan u een ontslagvergoeding moet worden toegekend en zo ja hoe hoog die dan zal zijn. Als de rechter de ontbinding van de arbeidsovereenkomst uitspreekt wordt geen opzegtermijn in acht genomen. Dit kan dus betekenen dat u per direct geen inkomsten meer heeft. Het is van belang om een zo gefundeerd mogelijk verweer tegen het ontbindingsverzoek te voeren. Hoe gefundeerder het verweer, hoe hoger de ontslagvergoeding.

Ontslagvergunning

Heeft uw werkgever een ontslagvergunning voor u aangevraagd bij het UWV Werkbedrijf? Uw werkgever vraagt dan eigenlijk toestemming om u als werknemer te mogen ontslaan. U wordt in de gelegenheid gesteld om verweer tegen het voornemen tot ontslag in te dienen. Onze advocaten kunnen u juridisch bijstaan bij het voeren van verweer.

Als UWV Werkbedrijf de ontslagvergunning verleent mag uw werkgever de arbeidsovereenkomst met u opzeggen. Uw werkgever moet dan wel de opzegtermijn in acht nemen. Het UWV Werkbedrijf kan u geen ontslagvergoeding toekennen. Bent u het niet eens met uw ontslag nadat het UWV Werkbedrijf de ontslagvergunning heeft verleend? Of vraagt u zich af of u toch nog recht heeft op een ontslagvergoeding? In een afzonderlijke procedure bij de rechter kunt u dan een vordering instellen tegen uw werkgever wegens het gegeven ontslag. Dit is ‘kennelijk onredelijk ontslag’ procedure.

In al deze ontslagprocedures is het raadzaam om u bij te laten staan door een deskundige advocaat. Onze advocaten hebben daarin hun sporen verdiend en staan u graag terzijde.