Rechtsgebieden

Echtscheiding en Familierecht

Familierecht

Bij familierecht denkt u misschien in de eerste plaats aan een echtscheiding of het uit elkaar gaan van ongehuwde partners. Maar dit rechtsgebied is veel breder. Het gaat ook over:

  • alimentatie (kinderalimentatie en partneralimentatie)
  • ouderschapsplan
  • ouderlijk gezag
  • omgang / contactregeling
  • ontkenning / erkenning vaderschap
  • curatele / bewind / mentorschap
  • adoptie
  • pensioenverevening
  • verdelen en verrekenen van bezittingen en schulden (huwelijksvermogensrecht)
Scheiden

Scheiden is voor veel mensen een intensieve en emotionele gebeurtenis. Voor de betrokken kinderen is het een hele moeilijke periode. Het is om die reden van groot belang dat ouders proberen in overleg samen de echtscheiding af te ronden en de gevolgen van de scheiding te regelen. Niet alleen voor de partners zelf, maar met name ook voor de kinderen. Als partijen besluiten de echtscheiding samen te regelen, kunnen zij kiezen voor bemiddeling door een scheidingsbemiddelaar / mediator.

Kinderen bij een scheiding

Kinderen en een scheiding

Naast de financiële afwikkeling zullen er in het kader van
de scheiding afspraken in het belang van de kinderen
gemaakt moeten worden, zoals over het hoofdverblijf van
de kinderen, het uitoefenen van het ouderlijk gezag, een
omgangsregeling en eventueel te betalen alimentatie.

Het is daarom van belang dat u in zo’n veelomvattend
proces wordt bijgestaan door een advocaat die
gespecialiseerd is in het familierecht en meer specifiek
echtscheidingen, bij wie u terecht kunt voor informatie en
die u adviseert, begeleidt en voorgaat in een mogelijke
procedure bij de rechter.

Mediation op het terrein van het familierecht

Steeds vaker besluiten echtgenoten / partners de gevolgen van een scheiding of beëindiging van samenleving met een gezamenlijke advocaat / mediator te regelen (mediation). Onder echtscheidingsmediation / scheidingsbemiddeling wordt ook bemiddeling bij problemen op het gebied van omgang, alimentatie, gezag en boedelscheiding verstaan. De ervaring leert dat als beide echtgenoten bereid zijn constructief naar oplossingen te zoeken met behulp van een gezamenlijke advocaat / mediator, deze oplossingen bijna altijd worden gevonden.

Alimentatie

Als er een wijziging in uw financiële situatie of gezinssituatie heeft plaatsgevonden, kan worden bekeken of het redelijk is dat u hetzelfde bedrag aan alimentatie blijft voldoen of ontvangen. Op basis van financiële gegevens en de samenstelling van het gezin wordt dan een draagkrachtberekening gemaakt. Ook wordt de behoefte van de alimentatiegerechtigde berekend.

Als het gaat om alimentatie ten behoeve van minderjarigen (kinderalimentatie) en jong-meerderjarigen, kan de mogelijke verdeling van de alimentatieplicht tussen ouders worden bekeken.

Jeugdrecht

Als kinderen tussen de 12 en 18 jaar te maken krijgen met problemen thuis, op school, met de politie of een combinatie daarvan is het jeugdrecht van toepassing.

Civiel jeugdrecht

Het kan zijn dat er vooral zorgen zijn op gebied van gedrag en opvoeding van een minderjarige. In dat geval kan door Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming om een ondertoezichtstelling (OTS) worden verzocht. De rechter moet over dat verzoek beslissen.

De problemen kunnen zo groot zijn dat een kind tijdelijk uit huis moet. Niet als straf, maar om te bekijken welke hulp nodig is om de problemen op te lossen of te verminderen. Zo’n verzoek tot uithuisplaatsing moet ook door een rechter beoordeeld worden.

Ouders kunnen hulp van een advocaat inroepen als ze het niet eens zijn met een verzoek tot OTS of uithuisplaatsing.

Een minderjarige tussen de 12 en de 18 krijgt, bij verzoek tot een uithuisplaatsing in een gesloten inrichting, een (gratis) advocaat toegewezen die hem of haar bijstaat in deze rechtszaak.

Advocaten :