Opzeggen huur woonruimte

Opzeggen huur woonruimte

Mag de verhuurder de huur van woonruimte opzeggen?

De verhuurder mag de huurovereenkomst opzeggen in vier in de wet beschreven situaties. De huur mag worden opgezegd indien sprake is van wanprestatie. Dat is bijvoorbeeld het geval als de huurder een betalingsachterstand heeft of overlast veroorzaakt.

De huur mag bovendien worden opgezegd indien sprake is van dringend eigen gebruik. Van dringend eigen gebruik kan sprake zijn indien de verhuurder de woning zelf nodig heeft,  of de woning wil slopen of renoveren. Ook financiële argumenten kunnen leiden tot dringend eigen gebruik. De rechter toetst of het belang van de verhuurder zwaarder weegt dan het belang van de huurder en of de huurder andere passende woonruimte kan krijgen.

De laatste twee gronden voor opzeggen van de huurovereenkomst zijn indien de verhuurder een redelijk voorstel doet om het huurcontract te veranderen en de huurder stemt niet in. En indien de verhuurder een krachtens bestemmingsplan  op het verhuurde rustende bestemming wil verwezenlijken.

De opzegging van de verhuurder moet op straffe van nietigheid de gronden vermelden die tot opzegging hebben geleid.

Mag de huurder de huur opzeggen?

De huurder mag de huur opzeggen tegen het einde van de bepaalde tijd met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand en maximaal drie maanden, afhankelijk van wat partijen zijn overeengekomen. De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd mag altijd worden opgezegd met in acht neming van de juiste opzegtermijn (minimaal één maand maximaal drie maanden). De huurder hoeft geen reden voor de opzegging te geven.

Loopt een huurovereenkomst woonruimte voor bepaalde tijd gewoon af?

De huurovereenkomst eindigt niet door het enkele verloop van de huurtijd. De huurovereenkomst kan wel worden opgezegd door beide partijen. Voor de verhuurder geldt echter dat hij de huurovereenkomst alleen kan opzeggen op grond van de in de wet genoemde gronden

Na het eindigen van de bepaalde tijd wordt de huurovereenkomst geacht te zijn voortgezet voor onbepaalde tijd.