Huurprijs bedrijfsruimte

Huurprijs bedrijfsruimte

Wat voor regels gelden voor de huurprijs van middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte?

De hoogte van de huurprijs wordt vastgesteld bij het aangaan van de huurovereenkomst. Partijen zijn vrij om een huurprijs af te spreken. Indien partijen een huurprijs en een indexeringsclausule zijn overeengekomen geldt deze gedurende de looptijd van de overeenkomst. Wijzigingen van de huurprijs van middenstandsbedrijfsruimte is bij wet geregeld.

In de huurovereenkomst wordt over het algemeen bepaald dat de huurprijs jaarlijks wordt aangepast. Vaak vindt de huuraanpassing plaats aan de hand van prijsindexcijfers die bekend worden gemaakt door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Indien na het verstrijken van de looptijd de overeenkomst wordt verlengd en /of wanneer vijf jaren zijn verstreken, is het mogelijk de huurprijs opnieuw vast te stellen. Indien huurder en verhuurder het niet eens kunnen worden over de nieuwe huurprijs staat het beiden vrij de kantonrechter te verzoeken de huurprijs vast te stellen. De kantonrechter oordeelt nadat een deskundige advies heeft uitgebracht.